Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Audit Family Friendly Community

Audit Family Friendly Community

Cíl

Cílem auditu familyfriendlycommunity je podpořit pro-rodinné klima v obci, klima, které je přátelské rodině, které podpoří budování vztahů v rodinách a mezigenerační dialog. Cílem je také zvýšit atraktivitu obce jako místa vhodného pro rodiny, děti, seniory a zaměstnavatele. Atraktivita obce má pozitivní dopad na hodnocení obce jako ekonomického aktéra, dále na rozvoj obce v oblasti spolkové činnosti, investic a ekonomických aktivit zaměstnavatelů, na demografický růst, zájem rodin o život v obci a o budování občanské společnosti.

Význam auditu

Rodina je základní a nejvýznamnější jednotkou naší společnosti. Představuje totiž záruku udržitelného rozvoje společnosti zejména po stránce ekonomické a sociální, ale i kulturní, výchovné či emocionální. Cílem rodinné politiky je zejména ocenit přínos, který rodina pro společnost představuje. Rodina je však zároveň záležitostí soukromou, proto rodinná politika podporuje rodinu za současného respektování její přirozené autonomie.

Rodinná politika Jihomoravského kraje si klade za cíl podporovat vznik funkčních rodin, kvalitu rodinného života a vhodných podmínek pro rodiny a umožnit tak jejich členům svobodně realizovat vlastní životní strategie v naplňování jak rodičovských, tak i profesních plánů. Rodinná politika je politikou průřezovou, která se prolíná různými oblastmi veřejného života, zejména oblastí sociální, zdravotnictví, dopravy, bydlení, vzdělávání, volnočasových aktivit aj. Zajišťuje tak vyvážený poměr mezi ekonomickými, sociálními a environmentálními opatřeními s ohledem na udržitelný rozvoj společnosti. Mezi hlavní oblasti zájmu rodinné politiky Jihomoravského kraje patří podpora rodinné politiky v obcích, protože jsou to právě obce, které znají potřeby místních rodin nejlépe.

Pro provedení auditu familyfriendlycommunity se v obci vytváří projektová skupina. Při jejím sestavování je třeba dbát na to, aby v ní byly zastoupeny všechny zájmové skupiny, které se zabývají problematikou rodiny, stejně jako obyvatelé obce, kteří se nacházejí v různých životních fázích. Členové skupiny mají být vybráni tak, aby vytvořili reprezentativní vzorek obce z hlediska věku, profese a rodinného stavu a aby se mohli aktivně podílet na zavádění rodinné komunální politiky. Je třeba usilovat také o vyvážené politické složení projektové skupiny. V každém případě se musí účastnit i osoby s rozhodovací pravomocí na obecní úrovni.

Slovo audit vychází z latinského audire, což je slyšet, naslouchat, konzultace. Doslovný český překlad používaného anglického názvu audit familyfriendlycommunity je audit rodině-přátelská-obec, audit, který pomáhá vytvářet přívětivé prostředí pro rodiny. Hlavní výhodou licence je možnost používat odzkoušené a zavedené know-how v Rakousku. Auditní proces vedoucí k udělení základního certifikátu se uskuteční během devíti měsíců od podepsání dohody mezi obcí a Jihomoravským krajem. Následný auditní proces do udělení plného certifikátu probíhá tři roky. Významnou výhodou auditu je pomoc v realizaci pouze těch opatření, která si obec na základě systematicky provedené analýzy sama zvolí a se souhlasem rady nebo zastupitelstva obce po dobu tří let realizuje a naplňuje.

Přínosy auditu pro obec:

  • zpracování přehledu existujících opatření zaměřených na děti, rodiny a starší generaci
  • aktivizace veřejnosti a systematický rozvoj existujících opatření na základě osvědčeného know-how
  • zapojení všech subjektů a občanů, jež mají zájem o budování pro-rodinného klimatu v obci
  • zaváděná opatření budou odpovídat poptávce a budou v souladu s udržitelným rozvojem obce
  • zájem mladých rodin o život v obci jako prevence vymírání a stárnutí obce
  • zvýšení atraktivity obce

Auditní proces podporuje obec v následujících aktivitách:

  • zpracování analýzy existujících prorodinných opatření – analýza „současného stavu“
  • ve spolupráci s veřejností výběr opatření, která by uspokojovala stávající potřeby
  • formulace a realizace konkrétních opatření – stanovení žádoucího stavu - „plánovaného stavu“

Více informací

Bližší informace o auditu v Rakousku naleznete na webových stránkách www.familieundberuf.at.

Aktuální informace k auditu naleznete na webu www.auditfamilyfriendlycommunity.cz.

logo-audit-ffc-small.png

Datum zveřejnění článku: 30. leden 2018